12 Nisan 2009 Pazar

ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

Kasım 1959da Birleşmiş Milletler Kurulu 78 ülkenin temsil-katıldığı genel oturumunda "Çocuk Haklan Bildirgesf'ni oy-: kabul etmiştir. Bildirgenin tamamı aşağıdadır:
rleşmiş Milletler topluluğu. Anayasalarında temel insan nak­il1. İnsanın onur ve değerine olan inançlarını yeniden ı ve daha geniş özgürlük içinde toplumsal ilerlemeyi : ve yaşam standartlarını iyileştirmek kararlılığını belirt-
jmiş Milletler. İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi ile bütün rlüklere ırk, renk, cinsiyet, dil. din. siyasi görüş, milli ve köken, mülkiyet, doğum veya başka bir konum farkı t bütün insanların sahip olduğunu ilan ettiği için,
ve zihni bakımdan olgunlaşmamış olmaları yüzünden > doğum öncesinde ve sonrasında hukuki korunma da dahil : özel koruma ve bakıma ihtiyaçları bulunduğu için,
İr özel korumanın gerekliliği 1924 Cenevre Çocuk Haklan ide yer aldığı ve însan Haklan Evrensel Bildirgesi ile refahıyla ilgili uzman kuruluşlann ve uluslararası . tüzüklerinde de kabul edildiği için.
ılık. çocuklara herşeyin en iyisini vermekle yükümlü
İlcin.
: İşte bu nedenlerle
Genel Kurul,
Çocuğun, mutlu bir çocukluk geçirebilmesi ve hem kendisinin hem de toplumun İyiliği için burada belirtilen hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesi amacıyla bu Çocuk Haklan Bildirgesi'ni ilan eder ve ana-babalan. bireyler olarak erkekleri ve kadınlan, gönüllü kuru-luşlan. yerel otoriteleri ve ulusal hükümetleri bu haklan kabul ede­rek, aşağıdaki ilkelere uygun olarak alınmış ya da alınacak hukuki veya diğer önlemlerle bunların gerçekleştirilmesi için çaba göstermeye çağırın
1. İlke
Çocuk, bu Bildirgede belirtilen bütün haklardan yararlanır. Bütün çocuklar, hiçbir ayncalık olmaksızın ve Irk, renk, cinsiyet, dil. din, siyasi veya başka bir görüş, milli ve toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya başka bir konum nedeniyle herhangi bir ayırım yapılmaksızın, bunlar ister kendisini isterse ailesini ilgilendirsin-bu haklara sahiptirler.
2. İlke
Çocuk Özel korumadan yararlanacak ve kendisine, yasa veya başka yollarla, fiziki, zihni, ahlaki, ruhsal ve toplumsal varlığını sağlıklı ve normal bir biçimde ve Özgürlük ve onur içinde geliştirebilmesi için fırsatlar ve olanaklar sağlanacaktır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilecektir.
3. İlke
Çocuk, doğduğu andan itibaren bir isim ve bir devletin vatan­daşı olma hakkına sahiptir.
4. İlke
Çocuk, sosyal güvenlikten yararlanır. Sağlıklı bir biçimde büyüme ve gelişme hakkına sahiptir; bu amaçla, hem kendisine hem de annesine, doğum öncesi ve sonrası bakımı da dahil olmak üzere ve koruma sağlanır. Çocuk, yeterli beslenme, barınma, : ve tıbbi bakım hakkına sahiptir.
İlke
•Fiziki, zihni veya sosyal bakımdan özürlü çocuğa, özel durumu-ektirdiği tedavi, eğitim ve bakım sağlanacaktır.
6. İlke
[.Kişiliğin tam olarak ve uyumlu bir biçimde gelişebilmesi için ı sevgiye ve anlayışa ihtiyacı vardır. Mümkün olan her durum-ana babasının bakımı ve sorumluluğu altında ve her du-ı bir şefkat ve ahlaki ve maddi 'güvenlik ortamında yetişecektir, • dışında, küçük bir çocuk annesinden ayırılmayacaktır. ve yeterli maddi desteği bulunmayan çocuklara özel bakım toplumun ve kamu otoritelerinin görevidir. Geniş aileler 1 çocuklara devlet yardımı ve başka türlü yardımlar yapılması etedir.
r. İlke
3uk, en azından ilk aşamalarda, parasız ve zorunlu olmak eğitim hakkına sahiptir. Kendisine, genel kültürünü pek ve fırsat eşitliği temelinde yeteneklerini, bireysel karar sitesini, ahlaki ve toplumsal sorumluluğunu geliştirecek toplumun yararlı bir üyesi haline gelmesini sağlayacak ı verilecektir.
in eğitiminden ve yetişmesinden sorumlu olan kişilere terecek ilke, çocuğun çıkarlarıdır; burada esas sorumluluk İlbaya düşmektedir.
Çocuk, eğitimle aynı amaçlan taşıyan oyun ve eğlence fırsatına olarak sahip olacaktır. Bu haktan yararlanılmasının lanabilmesi için, toplum ve kamu otoriteleri çaba göstereceklerdir.
8. ilke
Çocuk, her koşulda, koruma ve kurtarma olanaklarından ilk ya­rarlananlar arasında bulunacaktır.
9. İlke
Çocuk, her türlü ihmal, kötü muamele ve sömürüye karşı koru­nacaktır. Hiçbir şekilde ticaret konusu olmayacaktır.
Çocuk, uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacaktır; sağlığını veya eğitimini tehlikeye sokacak ya da fiziki, zihni ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak veya buna izin verilmeyecektir.
İO. İlke
Çocuk, ırksal, dinsel veya herhangi bir başka ayrımcılık biçimini teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Çocuk, bir anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, banş ve evrensel kardeşlik ortamı içinde enerji ve yeteneklerinin insan kardeşlerinin hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilecektir.

1 yorum:

  1. Tesekkur ederim.
    Sitenizdeki bilgiler için teşekkürler. Bebekler ile ilgili bilgi istiyorsanız
    https://bebekler.name.tr  sitesini
    ziyaret edebilirsiniz.

    YanıtlaSil